نتایج آرشیو " ای گرمی جان هر جا که بودی بی ما نبودی هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی "