نتایج آرشیو " الا که داری ز فیض مالی توان و قدرت به جسم و جان "