نتایج آرشیو " اخماتو از هم وا کن شادی رو تو برپا کن غمها رو تو دور بنداز یکمی مهربون باش یکمی مهربون باش "