تصویر موجود نیست

سینا پارسیان

5

آهنگهای سینا پارسیان

سینا پارسیانال

سینا پارسیانآشیل

سینا پارسیان و پرستوخاک

دانلود اهنگ خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت

سینا پارسیانرگ

دانلود اهنگ بازم عشق دو پهلوی تو رگ غیرت من روی تو

سینا پارسیانعصای موسی

دانلود اهنگ درون من قبریست که تخت خواب من است